Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пропозиція та рівновага на ринку капіталу

Капітал – це матеріальні блага, які є результатом людської діяльності і можуть бути використані для виробництва.

Відсоткова ставка – це ціна використання капіталу за одиницю часу. Відсоткова ставка розраховується від вартості самого капіталу.

Єдиного ринку капіталу, де б формувалась єдина рівноважна відсоткова ставка, не існує. Перш за все, це пов’язано з існуванням різних ринків капіталу та різних джерел його формування. Розглянемо деякі з них.

Ринок фінансового капіталу представляє собою рух всіх грошових коштів. На цьому ринку взаємодіють фірми та домашні господарства. Посередниками виступають банки та фінансові установи, які залучають та розподіляють фінансові ресурси.

Ціною використання фінансового капіталу є відсоток. Розрізняють номінальну та реальну відсоткову ставку:

номінальна відсоткова ставка розраховується:

, (16.3 )

де R – сплачена сума; К – позичена сума.

реальна відсоткова ставка, яка враховує інфляцію:

 

r = i – h ,(16.4 )

де h– темп інфляції.

 

Теоретичний аналіз допускає, що відсоткова ставка є єдиною. В реальному житті існує ціла група відсоткових ставок. Все залежить від ступеня ризику, терміну позики, її розмірів, оподаткування, ступеня монополізації грошово-кредитного ринку. Так, чим більша вірогідність не повернення, тим більша відсоткова ставка; чим більший термін, тим більшою буде ставка; чим менша сума, тим більшою може бути ставка; якщо відсоток не оподатковується, то ставка буде меншою; чим більше монополізований ринок, тим вищою може бути ставка.

Зміна відсоткової ставки чинить сильний вплив на стан та розвиток економіки, тому вона використовується як інструмент регулювання обсягу виробництва та зайнятості. Відсоткова ставка є основним засобом монетарної політики держави.

Ринок капітальних активів – це ринок, де купується та продається фізичний капітал, який представлений у вигляді основних фондів і який збільшується шляхом інвестицій. Разом з природними ресурсами він утворює речове багатство країни.

Центральну роль у теорії капіталу відіграє час, так як фізичний капітал є благом тривалого використання. З ним пов’язані такі проблеми як невизначеність і ризик. Багато показників використання капіталу носять прогностичний характер. Час враховується при визначені попиту, пропозиції та ціни капіталу.

Ціна капітального активу – це сума, за яку одиниця капіталу може бути куплена або продана в кожний даний момент часу. Вона включає в себе сучасну цінність потоку майбутніх платежів, отриманих власником за весь період використання даного активу.

Сучасна (поточна) цінність майбутніх платежів – це сьогоднішнє значення суми, яка може бути виплачена в майбутньому.

Вважається, що сьогодні певна сума грошей має більшу цінність, ніж через деякий час.

Процедура, за допомогою якої обчислюється сьогоднішнє значення суми, яка може бути одержана в майбутньому, називається дисконтуванням.

Методом дисконтування можна визначити, яку суму треба вкласти в банк під певний відсоток, щоб одержати в майбутньому бажану суму:

або,(16.5)

де PV – інвестована сума; FV – майбутня сума.

Вираз показує дисконтовану цінність грошової одиниці через t роки. Наприклад, фермер хоче купити трактор, який пропонують йому за 18000 грн. Очікується, що трактор буде приносити щорічно 4000 грн., а через три роки буде проданий за 10000 грн. Чи вигідно буде фермеру купувати трактор за таку суму?

Щоб відповісти на це питання, необхідно здійснити дисконтування і обчислити суму сучасної цінності всіх надходжень, врахувавши відсоткову ставку. Нехай відсоткова ставка складає 10%, тоді ціна активу повинна скласти:

РV = 4000/(1+10) + 4000/(1+10)2 + 4000(1+10)3 + 10000(1+10)3 = 17460 грн.

Отже, фермеру не вигідно купувати трактор за такою ціною, максимальна доцільна сума складе 17460 грн.

Метод дисконтування застосовується тоді, коли необхідно визначити доцільність вкладання коштів.

 

Питання для перевірки знань:

 

1. Що лежить в основі формування пропозиції праці?

2. Чим пояснюється форма кривої індивідуальної пропозиції праці?

3. Як встановлюється рівновага на конкурентному ринку праці?

4. У чому полягає особливість пропозиції на ринку землі та як встановлюється рівновага на цьому ринку?

5. Що таке ціна землі та як вона визначається?

6. Що таке капітал та як визначається його ціна?

7. Що таке дисконтування та з якою метою воно застосовується?

 

Практичні завдання

Тести

 

1. Чи можлива ситуація, коли зростання заробітної плати викликає скорочення обсягу пропозиції з боку робітника:

1) ні, така ситуація неможлива;

2) така ситуація можлива, якщо ефект доходу в разі вибору між дозвіллям та доходом перевищує ефект заміни;

3) така ситуація можлива, якщо ефект заміни в разі вибору між дозвіллям та доходом перевищує ефект доходу;

4) немає правильної відповіді.

2. Граничні витрати на працю показують:

1) як зміняться змінні витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

2) як зміняться постійні витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

3) як зміняться економічні витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

4) як зміняться загальні витрат на працю при найманні додаткового робітника.

3. Пропозиція праці SLf для окремої фірми на ринку досконалої конкуренції є:

1) абсолютно еластичною та знаходиться на рівні рівноважної ставки заробітної плати;

2) абсолютно нееластичною;

3) залежною від попиту на працю;

4) залежною від цін на товари та послуги, які виробляють робітники.

4. На ринку досконалої конкуренції окрема фірма, купуючи робочу силу:

1) самостійно визначає рівень заробітної плати та кількість найманих працівників;

2) пристосовує свої обсяги купівлі робочої сили до існуючої рівноважної заробітної плати;

3) намагається якомога більше купити дешевої робочої сили та виготовити більше продукції;

4) намагається купити найбільш кваліфіковану робочу силу та зробити більше продукції;

5. Будь-яка зміна рівноважної ставки заробітної плати на ринку досконалої конкуренції змушує фірму, яка прагне максимізувати прибуток:

1) змінювати кількість найнятих робітників так, щоб їх заробітна плата перевищувала граничну доходність ресурсу;

2) змінювати кількість найнятих робітників так, щоб їх заробітна плата була меншою за граничну доходність ресурсу;

3) змінювати кількість найнятих робітників так, щоб їх заробітна плата дорівнювала граничній доходності ресурсу;

4) змінювати умови праці на підприємстві.

6. У порівнянні з конкурентною фірмою монополіст буде платити:

1) більшу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;

2) меншу ставку заробітної плати і наймати більше робітників;

3) меншу ставку заробітної плати, наймаючи ту ж кількість робітників;

4) меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;

7. Коли процентні ставки падають, споживач, котрий прагне у будь-якій ситуації максимізувати свою корисність, буде:

1) заощаджувати менше;

2) заощаджувати більше;

3) заощаджувати так само, як і раніше;

4) все залежить від його смаків та переваг.

8. Ціна землі залежить від:

1) пропозиції землі;

2) величини ренти;

3) ставки банківського відсотка;

4) величини ренти та ставки банківського відсотка.

9. Якою буде ринкова ціна землі, якщо її рента становить 2000 грн., а відсоткова ставка – 10%:

1) 20000 грн.;

2) 10000 грн.;

3) 200000 грн.;

4) 30000 грн.

10. На величину земельної ренти впливає:

1) пропозиція землі;

2) попит на землю;

3) попит на житло;

4) немає правильної відповіді.

11. Ставка позичкового відсотка не залежить від:

1) ступеня ризику;

2) терміну позики;

3) розмірів позики;

4) немає правильної відповіді.

12. Якою є реальна відсоткова ставка, якщо номінальна відсоткова ставка складає 15%, а рівень інфляції 5%:

1) 10%;

2) 20%;

3) 3%;

4) 12%.

13. За допомогою дисконтування обчислюється:

1) сьогоднішнє значення суми, яка може бути одержана в майбутньому;

2) які прибутки буде отримувати підприємець протягом всієї своєї діяльності;

3) сума, за яку може бути продана одиниця капіталу;

4) ціна використання капіталу.

 

 

Задачі для розв’язання

 

Задача №1. Фірма бажає придбати виробниче устаткування, яке приносило б їй доход протягом трьох років: 1-й рік – 110 тис. грн.; 2-й рік – 121 тис. грн.; 3-й рік – 133 тис. грн.

Визначте максимальну суму, яку фірма зможе заплатити за устаткування, якщо ставка проценту становить 10%.

 

Задача №2. Три фермерські господарства (А,В,С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і т. п., а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються родючістю. Ферма А виробляє 600ц пшениці (при АТС = 5 грн.), ферма В – 500ц (при АТС = 7,5 грн.), ферма С – 400ц (при АТС = 10 грн.). Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн., то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?


Розділ 6. Загальна рівновага

У попередніх параграфах навчального посібника було здійснено аналіз функціонування окремих ринків та механізм встановлення на них рівноважного стану. Але ринки певних споживчих товарів чи факторів виробництва є лише складовими більших загальних ринків, які, як правило, поводять себе не так як проста сума їх частин. В економіці під цілим розуміють стан загальної рівноваги всіх ринків. Згідно поглядів відомих американських дослідників П. Самуельсона та В. Д. Нордхауса, аналіз стану ринкової рівноваги загальної системи є одною з найбільш вагомих тем сучасної економіки.

 

Тема 17

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...