Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна рівновага та ефективність виробництва

Для розуміння основних принципів досягнення загальної рівноваги застосовують діаграму Еджворта, яка аналізує виробництво і розподіл ресурсів в економіці з фіксованою пропозицією праці та капіталу.

Припустимо, що в економіці використовують лише два фактори виробництва – праця та капітал (L, K). Протягом одного дня у виробництві може бути використано 60 000люд.-год праці та 40 000 маш.-год капіталу. Таке обмеження називають ресурсним обмеженням економіки. Після того як зазначений обсяг ресурсів включено у виробництві, пропозиція буде нееластичною.

Припустимо також, що виробляється з цих ресурсів лише два товари – X та Y. У зазначеній моделі чим більше вироблятиметься одного з цих товарів, тим менше ресурсних можливостей залишатиметься для виготовлення іншого. Таким чином у двопродуктовій моделі ресурсне обмеження матиме такий вигляд:

L = LX + LY ;

 

K = KX + KY.

Застосуємо для подальшого аналізу графічний спосіб, який представлено на рис.17.1. В мікроекономічному аналізі він називається діаграма або «коробка Еджворта».

 

 

Рис. 17.1 Діаграма Еджворта

На сторонах зображеного прямокутника позначено обсяги ресурсів, які відповідають зазначеному вище ресурсному обмеженню і повністю використовуються на виробництво двох товарів X та Y. Кожна точка на діаграмі відповідає певному варіанту розподілу ресурсів для виробництва цих двох товарів.

Від точки О у відповідні сторони відкладено витрати праці та капіталу на виробництво товару X, від точки О1 – на виробництво товару Y. Наприклад, у точці А на виробництво товару X витрачається 25000 од. праці і 30000 од. капіталу, а на виробництво товару Y – 15000 од. праці та 30000 од. капіталу.

Для того, щоб визначити обсяги виробництва кожного з товарів при такому розподілі ресурсів, слід провести через точку А відповідні ізокванти. У нашому прикладі: QX=250; QY= 100 одиниць. Отже, кожна точка на діаграмі Еджворта відповідає певним значенням шести змінних: Qx, L x, Kx, Qy, L y, Ky.

Для економічного аналізу важливим є визначення того на скільки певні обсяги виробництва є ефективними. Відповідь можна отримати аналізуючи далі діаграму Еджворта.

Критерієм ефективності, який хоча і не є досконалим, проте, використовується більшістю економістів є критерій Парето-ефективності. Його сутність полягає в тому, що ефективним виробництво є лише тоді, коли неможливо перебудувати використання наявних ресурсів так, щоб збільшити випуск одного товару без зменшення випуску іншого. З цієї точки зору використання ресурсів у точці А неефективне, оскільки залишившись на ізокванті Qx та пересуваючись вліво, ми переходимо до інших точок, які відповідають більшим обсягам виробництва товару Y.

Рис. 17.2. Крива ефективності виробництва

 

Очевидним є те, що тільки ті комбінації ресурсів, які відповідають точкам дотику ізоквант, будуть відповідати ефективному варіанту розподілу (рис. 17.2). Це досягається у разі рівності кутів нахилу ізоквант, тому формальною ознакою ефективності розподілу виробничих ресурсів буде така рівність:

 

MRTS XLK = MRTSYLK (17.5)

 

Через усі можливі точки дотику ізоквант можна провести криву, яка називається у мікроекономіці – крива виробничих контрактів або крива ефективності виробництва ( А, В, С). Ця крива показує всі ті комбінації ресурсів, у яких вони використовуються ефективно.

Від кривої виробничої ефективності можна перейти до кривої виробничих можливостей. Її часто інтерпретують як криву продуктової трансформації. Оскільки вона показує як один продукт «трансформується» в інший через переведення певної кількості ресурсів з виробництва одного товару на виробництво іншого.

Виробництво буде ефективним тоді, коли воно буде максимізувати корисність для споживачів і водночас не виходитиме за межі наявних ресурсів, тобто знаходитиметься на кривій виробничих можливостей. Таким чином, межа виробничих можливостей і крива байдужості матимуть тільки одну спільну точку дотику А (рис. 17.3).

Економіка буде функціонувати ефективно лише тоді, коли структура виробництва, при умові ефективного розподілу ресурсів у ньому, буде збігатися зі структурою споживання. Тобто споживачі повинні хотіти споживати саме ті товари, які виготовляються у виробництві. Така умова може бути виконаною лише тоді, коли всі ринки є досконало конкурентними і на них встановлюються ефективні ціни: PX=MCX; PY = MCY, звідси MCX / MCY = PX / PY.

З останнього рівняння можна визначити умову ефективного розміщення ресурсів в економіці:

 

MCX / MCY = PX / PY = MRTS XLK = MRTSYLK = MRS YX = MRSXY (17.6)

 

За цієї умови конкурентна економіка є оптимальною за Парето.

Рівновага в економіці обміну

Для аналізу простого обміну в економіці роблять такі припущення: суспільство складається з двох суб’єктів, кожен з яких має запас двох товарів (X та Y). Початковий розподіл товарів може не відповідати уподобанням споживачів і тоді завдяки добровільному обміну між собою вони можуть підвищити свою загальну споживчу корисність при заданому запасі цих товарів. Наглядно ця ситуація може бути представлена також завдяки діаграмі Еджворта.

Розмірковуючи аналогічно ситуації з встановленням рівноваги та визначенням ефективного розподілу ресурсів у виробництві, розподіл заданого обсягу продукції між двома споживачами буде ефективним, коли він відповідатиме точкам дотику кривих байдужості цих споживачів (рис.17.4).

Рис. 17.4. Парето-ефективність в обміні

 

У точках дотику кривих байдужості, що лежать на лінії АВ, нахили кривих однакові, що означає справдження такої рівності:

 

MRS 1YX = MRS 2XY (17.7)

 

Лінія АВ називається договірною лінією споживача і показує всі можливі ефективні варіанти розподілу двох товарів між двома споживачами. Коли продукція розподілена так, що не виявляється неможливим поліпшити становище однієї особи без зменшення корисності для іншої, досягається оптимальний за Парето розподіл благ.

Для економіки в цілому для досягнення оптимального за Парето стану необхідно поєднання ефективного за Парето розподілу ресурсів у виробництві та кінцевих товарів в обміні. У такій ситуації не повинно зберігатися можливості покращення стану якось суб’єкта за рахунок перерозподілу ресурсів чи товарів. Така ситуація відображається рівністю:

 

MRS 1YX = MRS 2XY = MRT XY (17.8)

 

Оскільки одну і ту ж кількість товарів можна розподілити між споживачами по-різному, то кожному фіксованому обсягу товарів відповідає множина Парето-ефективних станів в обміні. Якщо відповідні точки поєднати між собою, то утвориться крива споживацьких можливостей, яка показуватиме зміну корисності, яку отримують споживачі при різних можливих варіантах розподілу виробленої продукції (рис. 17.5).

 
 
О1


Рис. 17.5 Крива споживацьких можливостей

 

Кожна точка (А, В, С) на кривій споживацьких можливостей є вищою відносно точок, що лежать поза кривою. Тому рух у напрямі кривої підвищує загальний добробут, а рух уздовж неї по-іншому перерозподіляє загальний добробут між учасниками угоди.

Досягти ефективного розподілу в умовах наявності значної кількості споживачів нелегко. Дослідники вважають, що це є можливим лише коли на всіх ринках існує досконала конкуренція, а також в умовах централізованої систем. Проте, розв’язання зазначеної проблеми останнім способом менш бажане, ніж на конкурентному ринку, оскільки потребує значного обсягу інформації. На конкурентному ж ринку економічному суб’єкту достатньо знання цін та власних уподобань.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...