Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що з перерахованого не характеризує ефективний розподіл за Паретто?

1) ефективність у споживанні;

2) ефективність у виробництві;

3) ефективність у розподілі ресурсів за напрямками використання;

4) тенденція до рівності у розподілі результатів виробництва.

Яке з явищ не сумісне з досягненням економічної ефективності?

1) досконала конкуренція;

2) відсутність зовнішніх ефектів;

3) монополія;

4) монополістична конкуренція.

7. Парето-оптимальний розподіл благ:

1) є економічно ефективним та соціально справедливим;

2) є лише соціально ефективним;

3) є лише економічно ефективним;

4) не є ні економічно ефективним, ні соціально справедливим.

8. За умови недосконалої конкуренції:

1) сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за вищої ціни, ніж конкурентна;

2) гранична цінність товару для покупців перевищує граничні витрати його виробництва;

3) досягається Парето-ефективний розподіл ресурсів;

4) сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за нижчих обсягів випуску, ніж конкурентні.

9. Аналіз загальної рівноваги:

1) визначає одночасно всі ціни;

2) допускає можливість зворотного зв’язку;

3) корисний при вивченні споріднених ринків;

4) всі відповіді правильні.

10. Дослідження загальної рівноваги є аналізом:

1) рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках;

2) стану економіки, за якого одночасно забезпечується рівновага попиту та пропозиції на всіх ринках товарів і ресурсів;

3) рівноваги окремого споживача;

4) рівноваги окремої фірми.

11. Якщо в моделі загальної рівноваги Вальраса на одному з ринків обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції, то:

1) рівноважна ціна на цьому ринку зросте;

2) рівноважні ціни на інших ринках повинні змінитися;

3) на даному ринку ціна підвищиться, на інших ціни не зміняться;

4) правильні відповіді 1) та 2).

12. Якщо за даного розподілу ресурсів у скриньці Еджворта ізокванти двох товарів є дотичними, то:

1) граничні норми технологічної заміни в обох галузях однакові;

2) розподіл може бути покращений згідно з критерієм Парето;

3) в обох галузях виробляється однаковий обсяг продукції;

4) всі відповіді правильні.

13. Якщо за даного розподілу благ криві байдужості двох споживачів у скриньці Еджворта є дотичними, то:

1) розподіл може бути покращений згідно з критерієм Парето;

2) обидва споживачі досягають однакового рівня корисності;

3) граничні норми заміни двох благ в обох споживачів однакові;

4) всі відповіді правильні.

14. Максимізацію корисності найбідніших членів суспільства передбачає функція добробуту:

1) ліберальна;

2) Роулза;

3) егалітаристська;

4) утилітаристська.

15. Рівновага в моделі загальної ринкової рівноваги:

1) встановлюється у точці дотику кривої суспільної байдужості до межі виробничих можливостей;

2) встановлюється за умови:MRS XY = MRT XY

3) означає, що інтереси споживачів та виробників збалансовані, а структура економіки є оптимальною;

4) всі відповіді правильні.


Рекомендована література

Основна:

 

1) Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 351 с.

2) Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник / Пер. з англ. С. Слухая. − К.: Лібра, 2006.

3) Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. Изд. 2-е, испр. СПб.: Экономическая школа, 1996. Т.1. 349 с.

4) Горобчук Т.Г. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. − Київ: ЦУЛ, 2002. − 236с.

5) Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести, ситуації, задачі / Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 368с.

6) Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учебник. − 2-е узд., перераб. И доп. − СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1998.

7) Долан Э., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б.Лисовика и В. Лукашевича. СПб., 1997

8) Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 211 с.

9) Калініченко О. В., Березіна Л. М. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. − К.: Центр учбової літератури, 2008. − 432с.

10) Косік Ф.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 416 с.

11) Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 208 с.

12) Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта 1999.

13) Максимова В.Д. Микроэкономика. Учебник. Издание третье перераб. и доп. − М.: «Соминтэк», 1996. − 328с.

14) Мельникова В. І., Яременко В. Г., Мельникова О.П., Корнівська О. П. Мікроекономіка: Навч. посіб. − К.: ВД «Професіонал», 2005. − 400с.

15) Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. М59 – К.: Знання, 2007. – 677 с. – (Класичний університетський підручник).

16) Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів спец. закл. освіти / За ред. Будаговської С.П. – К.: «Основи», 2003. – 517с.

17) Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. − 2-е изд., измен. − М.: Норма, 2004.

18) Павленко І.М. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

19) Піндайк Роберт С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А. Олійник. – К.: Основи, 1996. – 646 с.

20) Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 360 с.

21) Самуельсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 2003р.

22) Селищев А.С. Микроэкономика. − СПб.: Питер, 2002.

23) Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. − К.: Лібра, 1998. − 256с.

24) Стеблій Г.Я. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.− Л.: ЛБІ НБУ, 2004. – 222 с.

25) Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. − К.: Т-во «Знання», КОО, 1998.

 

Додаткова:

26) Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Пер. з нім./ За ред. В.М. Федосова. − 2000.− 654с.

27) Блюмин И. Г. Субъективная школа в политической экономии. − М., 1931.

28) Боардмен Е., Грінберг Д., Вайнінг Е., Веймер Д. Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика: Пер. з англ. − К.: АртЕк, 2003.

29) Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики: Пер. с англ. // Бьюкенен Дж. Избр. труды. − М.: Таурус Альфа, 1997. − С.15-30.

30) Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии: Пер. с англ. // Бьюкенен Дж. Избр. труды. − М.: Таурус Альфа, 1997. − С.31-206.

31) Гамілтон Джонатан Методичний посіб. до «Мікроекономіки» Роберта С. Піндайка та Даніела Л. Рубінфелда / Пер. з англ. А. Олійник та Р. Скільський. − К.: Основи, 1996.

32) Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 219 с.

33) Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. − К.: Знання, 2004.

34) Мікроекономіка : Навч. посіб. для студ. екон. спец. / С.І. Архієреєв. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2003. – 176 с.

35) Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. − М.: ИТД «КноРус», 1999.

36) Олсон М. Логіка колективної дії: суспільні блага і теорія груп: Пер. з англ. Вид. 1965 р. − К.: Лібра, 2004.− 271 с.

37) Посипай В.Г. Типові задачі з мікроекономіки: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – Х., 2004. – 92 с.

38) Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.

39) Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков вводимых ресурсов. − М.: Наука, 1996.

40) Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. − Киров, ООО «АСА» КОГУП «Кировская обласная типография», 2000. − 264с.

41) Селигмен Б. Концепция экономического равновесия и унификация теории // Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. − М.: Прогресс, 1968.

42) Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.

43) Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVI, 696 с.

44) Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: в 2-х т. / Пер. с англ. − М.: Финансы и статистика, 1992.

45) Цены и ценообразование: Учеб. Для ВУЗов. 3-е изд. / Под. ред. В. Е. Есипова. − СПб: Издат. «Питер», 2000. − 464с.

46) Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории и практики государственных финансов. − М.: Аспект Пресс, 1996.− 319 с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...